Tìm thông tin liên quan:

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

VN bồi đắp một số đảo, bãi ngầm ở QĐ Trường Sa (ảnh vệ tinh 2016)

Đảo Trường Sa
Spratly Island 2014 | 4.74 acres reclaimed
Southwest Cay 2005 | 0 acres reclaimed
Sin Cowe Island 2006 |0 acres reclaimed
West Reef 2013 | 0 acres reclaimed
Sand Cay 2011 | 4.16 acres reclaimed
Pearson Reef 2014 | 5.4 acres reclaimed
Central Reef 2009 | 0 acres reclaimed
Grierson Reef 2012 | 1.13 acres reclaimed
Cornwallis South Reef (Southeast) 2014 | 0 acres reclaimed
Cornwallis South Reef (Southeast) 2016 | 2.47 acres reclaimed
Cornwallis South Reef (Southwest) 2014 | 0 acres reclaimed
Cornwallis South Reef (Southwest) 2016 | 1.7 acres reclaimed
Nguồn ảnh: Amti