Tìm thông tin liên quan:

54 Dân tộc

Tìm hiểu qua nhận dạng


 • Dân tộc Ba Na
 • Dân tộc Bố Y
 • Dân tộc: Bru Vân Kiều
 • Dân tộc: Brâu
 • Dân tộc: Chu Ru
 • Dân tộc: Chăm
 • Dân tộc: Chơ Ro
 • Dân tộc: Chứt
 • Dân tộc: Co
 • Dân tộc: Cơ Lao
 • Dân tộc: Cơ Ho
 • Dân tộc: Cơ Tu
 • Dân tộc: Cống
 • Dân tộc: Dao (I)
 • Dân tộc: Dao (II)
 • Dân tộc: Ê Đê
 • Dân tộc: Gia Rai
 • Dân tộc: Giáy
 • Dân tộc: Giẻ Triêng
 • Dân tộc: Hà Nhì
 • Dân tộc: H'Mông (I)
 • Dân tộc: H'Mông (II)
 • Dân tộc: Hoa
 • Dân tộc: Hrê
 • Dân tộc: Kháng
 • Dân tộc: Khmer
 • Dân tộc: Khơ Mú
 • Dân tộc: Kinh (I)
 • Dân tộc: Kinh (II)
 • Dân tộc: La Ha
 • Dân tộc: La Chí
 • Dân tộc: Lự
 • Dân tộc: La Hủ
 • Dân tộc: Lào
 • Dân tộc: Lô Lô
 • Dân tộc: Mường
 • Dân tộc: Mạ
 • Dân tộc: Mảng
 • Dân tộc: M’Nông
 • Dân tộc: Ngái
 • Dân tộc: Nùng
 • Dân tộc: Phù Lá
 • Dân tộc: Pu Péo
 • Dân tộc: Ơ Đu
 • Dân tộc: Pà Thẻn
 • Dân tộc: Ra Glai
 • Dân tộc: Rơ Măm
 • Dân tộc: Si La 
 • Dân tộc: Sán Chay
 • Dân tộc: Sán Dìu
 • Dân tộc: Thái (I) 
 • Dân tộc: Thái (II)
 • Dân tộc: Thổ 
 • Dân tộc: Tà Ôi 
 • Dân tộc: Tày 
 • Dân tộc: Xinh Mun
 • Dân tộc: Xtiêng 
 • Dân tộc: Xơ Đăng 


 • Tìm hiểu nguồn gốc  

  1. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (I)
  2. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (II)
  3. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (III)
  4. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (IV)
  5. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (V)
  6. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (VI)
  7. Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (VII - hết)
  1. Một cuộc hòa giải khác, 500 năm Việt – Chăm

  Cộng đồng người Khmer tại Miền Nam
  Chữ Việt gốc Khmer
  1. Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (I)
  2. Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (II)
  3. Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (III)
  4. Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (IV)
  5. Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (V- hết) 


 • Những hình ảnh về dòng họ Đèo và xứ Thái tự trị (I)
 • Những hình ảnh về dòng họ Đèo và xứ Thái tự trị (II)

 • Yuon và người Việt: điều gì trong một tên ngoại dụng?

  Về từ "Mọi" và từ "Yoan"
  Cử chỉ thông thường của người Việt

  1. Cuộc sống và số phận của người gốc Việt ở Campuchia (I)
  2. Cuộc sống và số phận của người gốc Việt ở Campuchia (II)
  Dân ba miền
  Thảo luận: "Tính cách người Việt theo vùng miền"
  Tại sao Miền Bắc gọi anh trưởng là anh Cả, Miền Nam gọi anh Hai?
  Bắc ưa Khoác-lác, Nam thích Xạo-ke...
  Gái Nam và Gái Bắc
  Lấy vợ miền nào? - Bình luận con gái Bắc Trung Nam

  Không có nhận xét nào: